Workshops om Gode Udskrivelser

Her kan du læse, hvordan man kan holde workshops om gode udskrivelser for indlagte patienter i psykiatrien.

Vi holder ikke længere selv workshops på psykiatriske afdelinger.

Når man er indlagt i psykiatrien er det, der fylder, stort det samme som hos de fleste andre i samme situation – man går blot typisk alene med det.

Det er velbeskrevet at social- eller sundhedsfaglige medarbejdere fokuserer på symptomer og funktionstab, grundet de opgaver man har som handler om hvad man skal gøre under et indlæggelsesforløb. Spørger man omvendt patienterne om hvad der er vigtigt for dem, vil det typisk være ensomhed, stigma, tvivl om hvem man er samt følelser af skam og uvished om fremtiden, der fylder (kilde).

Udskrivningsguiden handler om det, som fylder når man er patient. Det er lidt forskelligt, hvad der fylder mest hos den enkelte, men vi har ikke været ude for at møde bekymringer som guiden ikke beskriver tematisk.

En workshop med udgangspunkt i Udskrivningsguiden, er derfor en mulighed for at skifte perspektiv og tage udgangspunkt i det som er vigtigt for patienterne i forhold til deres udskrivelse og hverdagslivet herefter. Det vil typisk styrke samarbejdet under indlæggelsen samt give patienterne bedre muligheder for at deltage i sit eget forløb.


Hvis du vil holde workshop – forslag til program

Vores anbefalinger til hvordan du kan holde en workshop om den gode udskrivelse, bygger på 29 workshops vi har holdt for patienter og personale i Region Hovedstadens Psykiatri. Workshoppene har været holdt på åbne og intensive afsnit. Der har været fra seks til tyve deltagere.

Programmet er med andre ord velafprøvet, men du er velkommen til at udvikle din egen måde at gøre det på – så længe målet er at bygge bro mellem personalet og patienterne, med udgangspunkt i det som fylder for patienterne.

Hvem kan facilitere workshoppen:
Vi anbefaler at mindst én peer er med til at facilitere workshoppen. Egne erfaringer med indlæggelse og udskrivelse er vigtige for at rammesætte indholdet samt for dynamikken undervejs, fx når der skal skabes koblinger mellem de forskellige udsagn deltagerne kommer med – uanset om man er medarbejder eller patient.

Hvem kan deltage i workshoppen:
Workshoppen henvender sig lige meget til medarbejdere og patienter – helst med ligelig fordeling. Workshoppen kan også fungere hvis 2/3 er patienter.

Varighed:
Vi foreslår i alt to timer med tre moduler af 30 minutters varighed og med pauser mellem hvert modul. Workshoppen afholdes med åben dør, så deltagerne kan komme og gå i pauserne.

Udbytte af workshoppen:
Workshoppen handler om bekymringer og overvejelser i forbindelse med udskrivelser, som man ofte står alene med som patient. Ved at tage udgangspunkt i temaerne i Udskrivningsguiden får både personale og patienter mulighed for konkret at drøfte det som fylder. Hertil indeholder guiden konkrete input & redskaber man kan arbejde med.

Udbyttet er typisk en forandret dialog mellem patienter og personale og hermed også nye muligheder for et at anvende indlæggelsen til at forberede udskrivelsen som et vigtigt skridt videre mod et godt hverdagsliv.

De mest almindelige bekymringer og overvejelser i forbindelse med udskrivelsen:

A3 fra workshoppen. Klik for at forstørre.


Program (forslag)

Del 1 –30 minutter
• Præsentationsrunde
• Gennemgå programmet og sæt ramme
• Introduktion til Udskrivningsguiden
• Øvelse 1 – Hvad er vigtigt for dig når du er indlagt og bliver udskrevet?

Pause – 10 minutter – med mulighed for at komme & gå

Del 2 – 30 minutter
• Opsamling og dialog i forhold til øvelse 1
• Dig selv og andre mennesker

Pause– 15 minutter – med mulighed for at komme & gå

Del 3 – 30 minutter
• Øvelse 2 – Mål, drømme og håb
• Evt. opsamling
• Gennemgang af relevante kapitler
• Hvad gør I i forvejen på afdelingen og hvordan kan I fortsætte med at tale om det der er vigtigt for jer på afsnittet?

Drejebog og materialer

Workshops m. Udskrivningsguiden 254.65 KB 727 downloads

...

Hvad har patienter taget med sig fra workshoppen

Patienterne har fundet det særligt væsentligt og værdifuldt, at deltage i fælles undervisning.

“Alle lærer noget af det og deltager på lige fod.”
“Jeg synes, at det er godt med at begge kategorier deltager.”
“At få udveksling. At få et fælles sprog.”
“Det gav god mening at høre synspunkter fra begge vinkler.”
“Alle får samme budskab.”
 “Det var meget givende.”
“Der er spil i kommunikationen, det ville der ikke være, hvis kun den ene part!”
“Føle os som en samlet gruppe, der hjælper hinanden.

Et andet centralt tema for patienterne handlede om, at kunne tale med både andre patienter og medarbejderne om det som fylder i forbindelse med udskrivelse:

“Du er ikke alene, heller ikke efter udskrivelsen.”
“Siger nogle gode ting, som sætter tanker i gang – at man skal tage det med ro og ikke stresse efter udskrivning”
“At I delte jeres historie gjorde mig klogere på min egen udskrivning og hvordan jeg skal forholde mig”
“At andre har samme problemer som jeg selv og ikke er mere tjekket end mig”

Hvad fik personalet ud af at deltage i workshoppen

“Det med at forberede en god udskrivelse, og hvad det betyder for patienterne.”
“Synes det skaber god dynamik. Dejligt at høre, hvordan man kan opleve sin indlæggelse set fra et patient-perspektiv.”
“Det var meget, meget motiverende. I får mig til at ønske at/arbejde for at blive en bedre sygeplejerske.”
““At livet fortsætter – også udenfor – at indlæggelse er en parentes i patienternes liv”

“patienternes og undervisernes egne oplevelser og historier – den store gensidige lydhørhed.”
“En større forståelse for, hvor svært det kan være for patienterne, når de skal udskrives og vendte tilbage til livet udenfor”

Læs mere om hvad vi lærte af at undervise i gode udskrivelser.


Hvis du vil mere: Gruppeforløb

Denne vejledning er til dig, der vil gennemføre gruppeundervisning med udgangspunkt i Udskrivningsguiden. Vejledningen bygger på vores workshops, men er til et helt forløb.

Vejledningen beskriver otte forskellige temaer. Der kan undervises enkeltstående i hvert tema, eller de otte temaer kan gennemgås som et samlet forløb.

Hver undervisningssession varer 1-2 timer og kan have op til 12 deltagere.

Hvert kapitel i undervisningsvejledningen indeholder forslag til et oplæg om et eller flere kapitler i Udskrivningsguiden samt tilhørende arbejdsspørgsmål og øvelser. Det er valgfrit at anvende disse spørgsmål og øvelser – gruppen kan eventuelt vælge sine egne.

Sidst i hvert kapitel i undervisningsvejledningen er der interviews med tidligere patienter, der kan anvendes som inspiration og støtte til undervisningen. Bagerst i vejledningen finder du bilag til brug for undervisningen.

Kapitlerne i undervisningsvejledningen følger den samme rækkefølge som i Udskrivningsguiden, men kan anvendes i vilkårlig rækkefølge i gruppen.


Fakta:

Projekt Din Gode Udskrivning har i perioden 2013-2015 undervist patienter og personale på psykiatriske centre i Region Hovedstadens Psykiatri.

Projektet har i perioden gennemført 52 undervisningsgange, der har involveret 116 afsnit, inkl. genbesøg.

Der har været gennemført to typer aktiviteter:

  • Workshopen ”Din Gode Udskrivelse” – for både medarbejdere og patienter. Er ofte foregået på tværs af afsnit. Workshoppen henvender sig medarbejdere og patienter, der ønsker at kunne arbejde aktivt med udskrivelsen.
  • Oplæg på et personalemøde – ”Introduktion til Udskrivningsguiden” for personalet, med ideer til dialog med patienterne om forberedelser til udskrivelsen, samt en gennemgang af relevante kapitler i Udskrivningsguiden.

Hvor meget betød det for deltageren, at tidligere patienter gennemførte undervisningen?

  • Workshops: 89% svarer ”rigtigt meget”
  • Personalemøder: 87% svarer ”rigtigt meget”

Samlet finder 97% af alle svarpersonerne aktiviteterne relevante, hvoraf henholdsvis 74% fra workshops og 87% fra personalemøderne svarer, at aktiviteterne er ”meget relevante”.

Læs mere om hvad vi hvad lærte vi af projekt Din Gode Udskrivning


Du er velkommen til at bruge disse materialer. Hvis du kun bruger dele af materialerne skal du angive hvor du har dem fra. Vi er altid nysgerrige på den viden og erfaringer, der ligger ude i verden, så del gerne dine erfaringer med os. Skriv til klavs@udskrevet.dk.