2020 - 2020: 3. oplag af Udskrivningsguiden udkommer i Region H

Psyk Info i Region Hovedstadens Psykiatri udgav i 2020 3. udgave af Udskrivningsguiden.

Udgivelsen er en del af Region Hovedstadens Psykiatri’s ’Handleplan for udvikling og forankring af en recovery-kultur’ under temaet netværk og overgange.

Uddrag:

Der er udviklet følgende patient-til-patient redskaber i et partnerskab mellem sundhedsprofessionelle og patienter og pårørende, der også kan understøtte overgangene, samt kontakten til netværket:

  • Udskrivningsguiden ”Din gode Udskrivelse”
  • Guide til et godt hverdagsliv
  • Guide til et godt hverdagsliv – for pårørende.

De forskellige guides kan i kraft af, at der bliver arbejdet systematisk med dem i region og kommuner og i de civile indsatser medvirke til en større afklaring af patientens og de pårørendes situation, ønsker og behov.

Redskaberne er udviklet på baggrund af flere patienters og pårørendes oplevelser og erfaringer med afsæt i de behov, de har haft for støtte, råd og vejledning i forbindelse med udskrivning og i forbindelse med ambulante behandlingsforløb og genopretningen af et hverdagsliv.

Vi ved, at disse redskaber støtter såvel patienter som pårørende i deres forberedelse og tilbagevenden til et hverdagsliv. Derfor ønsker vi, at disse redskaber – afhængig af om patienten er indlagt eller i ambulant behandling – systematisk bliver udleveret og brugt som redskab til at patient, behandlingssted og netværk kan have fokus på patientens styrker og håb for et bedre hverdagsliv. Guiderne er et håndgribeligt redskab til at huske det hele menneske, som er så meget mere end blot sin sårbarhed og evt. diagnose.

Status

På baggrund af redskaberne er der udviklet et kursus på Skolen for Recovery, der afholdes flere gange årligt. Både redskaber og kursus er evalueret og justeret på baggrund heraf. Der har endvidere været en afsnits- specifik indsats på døgnafsnittene, hvor udskrivnings- guiden ”Din gode Udskrivning” er blevet introduceret af patientrepræsentanter. Patienter og pårørende har stor glæde og gavn af redskaberne, men oplever ikke i særlig høj grad at de får dem udleveret – og sjældent at redskaberne bliver bragt i spil i en dialog med deres behandlere.

Desuden er der i 2017 i et samarbejde med patienter, pårørende og repræsentanter fra kommuner og Region Hovedstadens Psykiatri udviklet en skabelon for netværksmøder for hhv. voksen og børne- og unge- området. Formålet med netværksmøder er at under- støtte patienten i at komme sig og bidrage til at skabe sammenhæng og koordinering, med udgangspunkt i patientens mål og ønsker. Ydermere kan de være med- virkende til, at det tværsektorielle samarbejde styrkes.

Initiativer

  • Guiderne bliver en del af introforløbet i Region Hovedstadens Psykiatri for alle faggrupper – via fx oplæg på introforløbene, så det sikres, at alle nye bliver bekendt med recovery-tankegangen på en meget praktisk og forståelig måde.
  • Det sikres, at redskaberne er tilgængelige på alle afsnit og ambulatorier, og der udpeges faste tovholdere på redskaberne, fx recovery-mentorerne, der ved hvor de findes.
  • Det undersøges, om det er relevant at udarbejde guides til særlige målgrupper, som fx børn og unge og ældre.