Undervisningen gør en forskel!

At vores undervisning gør en forskel, bliver mere og mere tydeligt.

100% af deltagerne finder vores workshops relevante

Med støtte fra Trygfonden er det i 2014 muligt for psykiatriske afdelinger i Region Hovedstaden, at få besøg af tidligere patienter, der fortæller om deres erfaringer med at blive udskrevet og introducerer indhold og brug af Udskrivningsguiden.

Udskrivningsguiden er udarbejdet af tidligere patienter i samarbejde med pårørende og medarbejdere fra psykiatrien. Siden 2011 har døgnafsnit i Region Hovedstadens Psykiatri haft mulighed for at anvende Udskrivningsguiden, som et middel til at ruste patienterne bedst muligt til udskrivelsen og tilværelsen efter indlæggelsen.

Afdelingerne kan booke projektet til to typer af oplæg. Enten kan to tidligere patienter fra projektet holde oplæg på et personalemøde med følgende program (ca. 45 minutter):

  • Indledning – Hvad var vigtigt, da jeg blev udskrevet
  • Introduktion til indholdet af Udskrivningsguiden
  • Drøftelse – Hvordan kan guiden afvendes på afsnittet

Den anden mulighed er, at projektet faciliterer en workshop for både medarbejdere og patienter på afsnittet. Workshoppen tager udgangspunkt i, at det er muligt at komme sig af en psykisk lidelse og genskabe sin hverdag. På workshoppen drøftes bl.a. personlige målsætninger, brug af netværket, hvad man fortæller sine omgivelser efter en indlæggelse samt resten af indholdet i Udskrivningsguiden.

Workshoppen varer to timer og har fokus på at inddrage både patienternes og medarbejdernes perspektiver på, hvad der er vigtigt for den bedst mulige udskrivelse. På enkelte centre har pårørende også deltaget. Til workshoppen kan patienter – og medarbejdere – komme og gå, som de vil, da det kan være udmattende for nogle at deltage, samt at der kan være forskellige andre aftaler.

Bruge guiden, huskelisten, netværkshjulet, skemaer med egne noter – få mål/delmål – at udskrivning og udskrivnings-samtaler skal være integreret i behandlingsplanen – motivere til samtaler om dette.
At kunne afstemme forvent-ninger mellem personale og patienter.
Fantastisk at samle patienter og personale!!!

Undervisningen gør en forskel!

Som en del af undervisningsaktiviteterne har vi bedt personale og patienter om at evaluere vores undervisning i 1. halvår af 2014. Vi er stolte af den feedback vi har fået. Dette er resultaterne for vores workshops:

  • 100% finder workshoppen relevant. Heraf finder 75% den meget relevant
  • 95% mener, at det betyder meget eller rigtig meget at det er tidligere patienter, der gennemfører workshoppen
  • 95% angiver at ville bruge Udskrivningsguiden fremover.

Mange tak for opbakningen. Og især tak til de medarbejdere, der for længe siden begyndte at bruge Udskrivningsguiden på egen hånd. Det nytter!

Fire ud af ti medarbejdere og patienter kendte allerede Udskrivningsguiden før vi besøgte afsnittet.

En lille ny – Udskrivningsguiden til Region Sjælland

KORT NYT: Region Sjælland og projekt Din Gode Udskrivning har den 19. august underskrevet en samarbejdsaftale med henblik på at udarbejde en regionalt tilpasset udgave af Udskrivningsguiden.

Opgaven er forankret i Enhed for Brugerstyret psykiatri i Region Sjælland, som med inddragelse af relevante lokale samarbejdspartnere, interesseorganisationer, kommuner og medarbejdere i Psykiatrien i Region Sjælland) vil stå for tilpasningen af udskrivningsguiden.

dgu-og-rs

Et grundigere blik
Region Sjælland arbejder pt med at udvikle en samlet recovery-strategi for hele regionen, som den nye Udskrivningsguide skal indgå i. I den forbindelse vil Enheden for Brugerstyret Psykiatri følge tre afdelinger, for at blive klogere på, hvordan Udskrivningsguiden fungerer i hverdagen på et psykiatrisk afsnit.

Her på projektet kan vi dårligt få armene ned, da det i høj grad supplerer den erfaringsbaserede viden, vi til dagligt arbejder med, om hvad man som patient har brug for at forholde sig til under en indlæggelse.

Region Sjælland vil i 2014 tilpasse og pilot-teste Udskrivningsguiden. I 2015 vil Udskrivningsguiden blive taget i brug i hele Region Sjælland.

At det er svært at blive udskrevet, underbygges af registerforskning fra Århus Universitetshospi­tal. Statistisk set er de første tolv måneder efter udskrivelse fra en psykiatrisk afdeling, en af de farligste perioder i et menneskes liv. Der er en stærkt forhøjet selvmordsrisiko. Og samtidig en forøget risiko for tilbagefald, kriminalitet og social isolation.

De forskellige risici hænger sammen med, at stort set ingen er færdigbehandlet ved udskrivning fra en psykiatrisk afdeling – det er slet ikke meningen, da psykiatriske indlæggelser primært behandler akutte problemer.

Efter udskrivning skal borgeren på egen hånd opsøge sin læge, mødes med kommunen og genskab en meningsfuld hverdag.

Overgangen fra en støttende hverdag på den psykiatriske afdeling til en tilværelse på egen hånd – kombineret med et fortsat behandlingsbehov – betyder, at psykiatriske patienter er sårbare når de bliver udskrevet. Og udsatte, hvis der ikke er den støtte og hjælp der er brug for.

Fremover vil også patienter der udskrives i Region Sjælland have mulighed for at bruge Udskrivningsguiden til at komme lidt bedre igennem udskrivelsen.

 

 

 

 

 

Tema i fagbladet Sygeplejersken om gode udskrivelser

Sygeplejersken sætter fokus på gode udskrivelser.

”Vi arbejder jo allerede med meget af det, guiden indeholder, f.eks. i patienternes krise- og behandlingsplaner. Med guiden har vi en håndbog, som vi alle kan bruge, både patienter, pårørende og personale, og det giver bl.a. en ny mulighed for at forventningsafstemme

– siger afdelingssygeplejerske på afsnit A2 på Psykiatrisk Center Amager, Sigrid Matthesen, i juni-nummeret af Sygeplejersken.

I Sygeplejerskens reportage fra en af projekt Din Gode Udskrivnings workshops i Region Hovedstadens Psykiatri, kan du læse om patienternes og medarbejdernes oplevelser af workshoppen. Undervisning har fokus på, hvordan man sammen kan forberede udskrivelsen bedst muligt.

Læs også interviewet “Guiden giver et godt overblik,” hvor sygeplejerske Ea Villadsen fortæller om sine erfaringer med at anvende Udskrivningsguiden.

Vi skriver ikke mere her – så du selv kan danne dig din egen mening om det vi laver.

I hele 2014 kan psykiatriske afsnit i Region Hovedstaden booke projekt Din Gode Udskrivning til enten at holde oplæg til en personalemøde eller gennemføre en workshop.

Guiden giver et godt overblik - Mozilla Firefox 08-08-2014 221404

Klik på billedet for at læse hele artiklen på Sygeplejerskens hjemmeside

“Ud af ghettoen” – inspirationsseminar for både psykiatri og somatik

Projekt Din Gode Udskrivning var ét ud af fem projekter, Enheden for Evaluering og Brugerinddragelse havde udvalgt som oplægsholdere, til det årlige inspirationsseminar

Kort Nyt: Selvom der lige nu tages mange vigtige skridt i retning af at skabe en recoveryorienteret psykiatri, baseret på brugerinddragelse i Region Hovedstadens Psykiatri, kan det ofte føles som om “hvad der sker i psykiatrien, bliver i psykiatrien”.

Derfor var det af ekstra betydning, at også medarbejdere fra somatikken var til stede, da projekt Din Gode Udskrivning holdt oplæg som ét ud af fem initiativer ved Region Hovedstadens inspirationsseminar om gode patientoplevelser 2014.

IMG_7071

Projektleder Klavs Serup Rasmussen holdt sammen med psykolog Lisbeth Böttzauw, fra Psykiatrisk Center Hvidovre, oplæg om udbyttet af de fælles workshops for patienter og personale, projektet gennemfører på psykiatriske centre i Region Hovedstadens Psykiatri.

Gå til Enheden for Evaluering og Brugerinddragelse og se hele casekataloget

casekatalog2014