Hvad skulle Projekt Din Gode Udskrivning

Projekt Din Gode Udskrivning

Hvordan kommer man sig? Og hvordan kommer man godt hjem efter indlæggelsen. Det har vi arbejdet med siden 2009.

Vores mission er samlet i vores mest målrettede indsats, Projekt Din Gode Udskrivning, som du kan læse om her:

Med støtte fra TrygFonden skulle projekt ”Din gode udskrivning” i 2013-2015 understøtte, at borgere i Region Hovedstaden, der er indlagt på et psykiatrisk center, systematisk og konsekvent informeres om, hvad der skal og kan forgå i forbindelse med deres udskrivelse og perioden efter.

Dette skulle medvirke til, at borgere, der er indlagt på et psykiatrisk center, selv arbejder aktivt for at komme sig efter alvorlige psykiske problemer og genskabe hverdagen efter udskrivelsen.

Projektet byggede på erfaringerne fra pilotprojektet “Udskrivningsguiden – Når du udskrives fra en psykiatrisk afdeling” (2009 – 2012), der blev startet af frivillige i Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden og Foreningen Outsideren.

Projektet blev gennemført på baggrund af en samarbejdsaftale med Region Hovedstadens Psykiatri.

Mød nogle af de, der var med til at lave projekt Din Gode Udskrivning

Aktiviteterne i Din Gode Udskrivning bestod af workshops på de psykiatriske afdelinger, hvor både patienter og personale deltog, samt oplæg til personalemøder for det sundhedsfaglige personale.

Begge aktiviteter skulle støtte patienter og personale i at anvende Udskrivningsguiden, som et konkret redskab til at inddrage patienterne i behandlingsforløbet, og styrke patienterne i bl.a. at formulere egne drømme og mål.

Samtidig gennemførte vi i samarbejde med EEB (Enheden for Evaluering og Brugerinddragelse) en evaluering af, hvordan og i hvilket omfang Udskrivningsguiden er integreret i klinisk praksis, samt en måling af i hvilket omfang Udskrivningsguiden understøtter borgerens recovery efter indlæggelse på et psykiatrisk center.

Ved projektets afslutning blev ajourføring og distribution af Udskrivningsguiden videregivet til Region Hovedstadens Psykiatri.

Sideløbende har Region Sjælland udgivet Udskrivningsguiden tilpasset forholdene i Region Sjælland og Återhämtningsguiden er blevet udbredt i Sverige.

Guides til både Region Hovedstaden og Region Sjælland kan downloades her.

Illustration: Lais Christensen

Illustration: Lais Christensen

“Alle, der er indlagt i psykiatrien, står overfor den samme udfordring: Hvordan kommer jeg videre herfra, på en måde, der giver mening. Giv dig selv tid til at finde ud af det.” (fra guiden)

Den bagvedliggende overvejelse

En indlæggelse i psykiatrien handler ikke kun om udredning og behandling. Det er også et tegn på at noget er smuldret i hverdagen. Selvom det ville være spændende, hvis andre kunne reparere ens liv, er det langt fra sådan man kommer sig.

Man skal selv være med til at finde vejen til en hverdag man holder af, og forhåndsviden er en forudsætning for at kunne deltage i det, der skal ske.

Samtidig er det nødvendigt, at psykiatrien arbejder personcentreret og tager udgangspunkt i den enkeltes forståelser og løsninger, hvis behandlingen skal gøre en forskel.

Som vi skriver i guiden;

Spørger du mennesker, der selv har erfaring med at komme sig, fortæller de, at god hjælp består af mere end den rigtige medicin. De fortæller om en hjælp, hvor de selv har haft noget at sige og har følt sig som en del af det, der foregik. En hjælp, der har givet mening for dem – og som er foregået på et sprog, hvor de selv har kunnet være med.”

Udskrivningsguiden skal fremme at man er mere deltagende i sin egen indlæggelse og udskrivelse, samt styrke personalets muligheder for at fokusere behandlingen på det, der gør den største forskel for den enkelte patient.

Gør Guiden en forskel?

Fra evalueringer ved vi, at to tredjedele af afdelingssygeplejerskerne (66 %) synes, at Udskrivningsguiden i meget høj grad eller i høj grad indeholder nyttige oplysninger for patienterne i forbindelse med deres udskrivelse.

Godt en fjerdedel af afdelingssygeplejerskerne (27 %) oplever, at Udskrivningsguiden i meget høj grad eller i høj grad forbereder patienterne godt på at blive udskrevet.

Guiden kan altså i en vis grad hjælpe til bedre udskrivelser. Evalueringen skal ses i lyset af, at guiden primært bruges som et materiale, der gives til patienterne, selvom vores interne og eksterne evalueringer  peger på, at guiden har den største effekt, når den udleveres som en del af dialogen mellem personale og patient.

Guiden har altså et endnu større potentiale, som endnu ikke er realiseret.

Valg af metode

Da vi gik i gang med Projekt Din Gode Udskrivning vidste vi, at både medarbejdere og ledelse i Region Hovedstadens Psykiatri så guiden som relevant, informativ og brugbar, samt at guiden blev set som havende en understøttende og supplerende funktion i forhold til udskrivningsprocessen.

Fra patienterne vidste vi, at Udskrivnings-guiden bidrog til ro i sindet, og at det var godt, at den bekræftede at man var OK selvom man var indlagt.

Samtidig gav guiden svar på – og anledning til – at drøfte mange svære og relevante problemstillinger. Også pårørende fandt god og relevant viden i guiden.

Men vi vidste også fra både personale og patienter, at guiden kunne virke uoverskuelig, hvis den blev udleveret uden yderligere introduktion. For os var det derfor afgørende, at vise, hvordan guiden kan anvendes i samarbejdet mellem personalet og patienterne, til i fællesskab at sætte ord på det, der er vigtigst for den enkelte patient.

Og helst i god tid før udskrivelsen.

bagside

Projekt Din Gode Udskrivning blev iværksat i sommeren 2013 og gennemførte en række interviews med forskellige interessenter.

Analysen blev afsluttet i december 2013 og konkluderede blandt andet at:

  • Personalet har behov for at kende Udskrivningsguidens indhold. De skal helt konkret have den i hånden og åbne den.
  • Det er vigtigt, at personalet gøres opmærksom på, at Udskrivningsguiden er skrevet af brugere og pårørende og tager udgangspunkt i patientens situation og behov. Derfor er sprog og indhold anderledes end i fagligt orienteret materiale.
  • Udskrivningsguiden anvendt udelukkende som patientinformations-materiale, kan have en støttende funktion for patienter under og efter indlæggelsen, og give svar på mange svære og relevante problemstillinger. Men guiden har den største effekt, når det anvendes i dialog med medarbejderne i form af samtaler, gruppeforløb el. lignende.
  • Der er afdækket en markant ensartethed i patienternes bekymringer og behov i forhold til udskrivelsen. Ved at øge personalets kendskab til disse bekymringer og behov, understøttes Region Hovedstadens Psykiatri i at tilrettelægge behandlingsforløb, der kommer rundt om det, der er vigtigst for patienterne.

Undervisere med patienterfaring

For at lykkes med at udbrede kendskabet til indhold og brug af Udskrivningsguiden etablerede Projekt Din Gode Udskrivning et korps af undervisere, der alle selv havde prøvet at blive udskrevet fra psykiatrien.

Derefter besøgte projektet de enkelte afsnit, og introducerede  guiden til personalemøder samt holdt workshops for både patienter og personale. Målet for undervisningen var at vise, hvordan man kan anvende Udskrivningsguiden til at gøre patientens viden, behov og ønsker udgangspunktet for behandlingsindsatsen.

Dette skulle understøtte både projektets formål og personalets muligheder for at arbejde recoveryorienteret, ved at stille konkrete redskaber til rådighed, der bidrager til at gøre det nmere tydeligt, hvad patienterne selv kan gøre, og hvad der er behov for støtte til.

Samtidig kunne underviserne, med udgangspunkt i Udskrivningsguiden og egne erfaringer, dele idéer og erfaringsbaserede metoder til at komme godt videre i hverdagen, når man ikke længere var indlagt.

Fordi underviserne kunne dele egne erfaringer med recovery – var de samtidig med til at skabe håb hos både patienter og personale ved at bruge sig selv som rollemodeller, hvilket evalueringen af undervisningen viste, havde meget stor betydning.


Projekt din Gode Udskrivning blev drevet i et tæt og godt samarbejde mellem lead-partner AskovFonden og bruger-pårørendeforeningerne Foreningen Outsideren og Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden.

Læs mere om projektet og hvem, der drev det.

TF_Donationslogo_pos_rgb_sort-roed.ashx


Tilbage til Om Os