Hvad skulle Projekt Din Gode Udskrivning

Hvad ville vi med Projekt Din Gode Udskrivning

Hvordan kommer man sig? Og hvordan kommer man godt hjem efter indlæggelsen. Det har vi arbejdet med siden 2009. Her kan du læse om vores mest målrettede indsats: Projekt Din Gode Udskrivning.

Med støtte fra TrygFonden skulle projekt ”Din gode udskrivning” i 2013-2015 understøtte, at borgere i Region Hovedstaden, der er indlagt på et psykiatrisk center, systematisk og konsekvent informeres om, hvad der skal og kan forgå i forbindelse med deres udskrivelse og perioden efter.

Dette skulle medvirke til, at borgere, der er indlagt på et psykiatrisk center, selv arbejder aktivt for at komme sig efter alvorlige psykiske problemer og genskabe hverdagen efter udskrivelsen.

Projektet byggede på erfaringerne fra pilotprojektet “Udskrivningsguiden – Når du udskrives fra en psykiatrisk afdeling” (2009 – 2013), der blev startet af frivillige i Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden og Foreningen Outsideren.

Aktiviteterne i Din Gode Udskrivning bestod primært af workshops på de psykiatriske afdelinger, hvor både patienter og personale deltog, samt oplæg til personalemøder for medarbejderne.

Begge aktiviteter skulle støtte patienter og personale i at anvende Udskrivningsguiden, som et konkret redskab til at inddrage patienterne i behandlingsforløbet, og styrke patienterne i at formulere egne drømme og mål.

Derudover gennemførte projektet en evaluering af, hvordan og i hvilket omfang Udskrivningsguiden er integreret i klinisk praksis, samt en måling af i hvilket omfang Udskrivningsguiden understøtter borgerens recovery efter indlæggelse på et psykiatrisk center.

Samlet skulle projekt Din Gode Udskrivning sikre en færdigudvikling og forankring af Udskrivningsguiden i Region Hovedstadens Psykiatri.

Ved projektets afslutning var ajourføring og distribution af Udskrivningsguiden blevet videregivet til Region Hovedstadens Psykiatri. Sideløbende med dette udgav Region Sjælland Udskrivningsguiden tilpasset forholdene i Region Sjælland og Återhämtningsguiden udbredes i Sverige.

Guides til både Region Hovedstaden og Region Sjælland kan downloades her

Illustration: Lais Christensen

Illustration: Lais Christensen

Valg af metode

For at guiden har den bedste effekt, er det derfor afgørende, at den udleveres som en del af dialogen mellem personale og patient…

I 2012 afsluttede vi pilotprojektet (2009-2013) – der var gennemført med støtte fra TrygFonden og SIND – og med hjælp fra to fantastiske studerende fra Metropol gennemførte vi en evaluering af de første erfaringer med brugen af Udskrivningsguiden.

Evalueringen viste at medarbejdere og ledelse i Region Hovedstadens Psykiatri så indholdet af guiden som relevant, informativt og brugbart, og at guiden havde en understøttende og supplerende funktion i forhold til udskrivningsprocessen.

Patienter gav udtryk for, at Udskrivningsguiden bidrog til at skabe ro i sindet, at den understøttede behovet for at få bekræftet normali­teten, og at det er OK og helt almindeligt at have det, sådan som man nu havde det. Samtidig gav guiden svar på – eller anledning til – at drøfte mange svære og relevante problemstillinger. Udskrivningsguiden gav også pårørende god og relevant viden.

Samtidig vurderede både personale og patienter, at guiden virker uoverskuelig, hvis den bare bliver udleveret uden yderligere introduktion. For at guiden har den bedste effekt, er det derfor afgørende, at den udleveres som en del af en dialog mellem personale og patient med henblik på at sortere og anvende den information, som Udskrivningsguiden indeholder.

Projekt Din Gode Udskrivning blev iværksat i sommeren 2013 og gennemførte derefter en række interviews med en række forskellige interessenter, der er relevante for projektets gennemførelse.

Analysen blev afsluttet i december 2013 og konkluderede blandt andet at;

  • Projektets implementeringsaktiviteter kan understøtte forankringen af Udskrivningsguiden ved at øge personalets kendskab til Udskrivningsguidens indhold.
  • Evalueringen af pilotprojektet – såvel som kontakt med afsnittene – peger på et behov for, at personalet introduceres til guidens særlige kvaliteter som brugerinitieret materiale, der tager udgangspunkt i patientens situation.
  • Udskrivningsguiden anvendt udelukkende som patientinformations-materiale, kan have en støttende funktion for patienter under og efter indlæggelsen, ved at give svar på mange svære og relevante problemstillinger – men at det entydigt gælder, at guiden har den største effekt, når det anvendes i dialog med medarbejderne i form af samtaler, gruppeforløb el. lignende.
  • Der er afdækket en markant ensartethed i patienternes bekymringer og behov i forhold til udskrivelsen. Ved at øge personalets kendskab til disse bekymringer og behov, understøttes personalet i at tilrettelægge behandlingsforløb med relevante invitationer til patientens aktive deltagelse.

bagside

Recovery i fokus

Projektets aktiviteter på de psykiatriske centre i Region Hovedstadens Psykiatri har haft fokus på personalets muligheder for at anvende Udskrivningsguiden til at gøre patientens viden, behov og ønsker udgangspunktet for behandlingsindsatsen. Derfor har projektet besøgt de enkelte afsnit, og introduceret guiden til personalemøder.

Samtidig har projektet gennemført workshops på de enkelte psykiatriske afsnit, hvor personale og patienter har deltaget på lige fod. Udgangspunktet for hver workshop har været, at det er muligt at komme sig af en psykisk lidelse og genskabe sin hverdag. På workshoppen blev bl.a drøftet personlige målsætninger, brug af netværket, hvad man fortæller sine omgivelser efter en indlæggelse samt om resten af indholdet i Udskrivningsguiden.

Begge aktiviteter skulle understøtte personalets muligheder for at arbejde recoveryorienteret, ved at stille konkrete redskaber til rådighed, der bidrager til at gøre det nmere tydeligt, hvad patienterne selv kan gøre, og hvad der er behov for støtte til. Samtidig er underviserne – i kraft af deres egne erfaringer med recovery – med til at skabe håb hos både patienter og personale ved at bruge sig selv som rollemodeller.

Undervisere med patienterfaring

Projekt Din Gode Udskrivning’s korps af undervisere, havde alle selv patienterfaring fra psykiatrien.

Med udgangspunkt i Udskrivningsguiden og egne erfaringer, kunne underviserne dele idéer og erfaringsbaserede metoder til at arbejde med det, der fylder mest hos patienten, for at støtte den enkelte patient bedst muligt i at genskabe en meningsfuld tilværelse.

Projekt din Gode Udskrivning blev drevet i et tæt og godt samarbejde mellem lead-partner AskovFonden og bruger-pårørendeforeningerne Foreningen Outsideren og Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden.

Læs mere om projektet og hvem, der drev det.

TF_Donationslogo_pos_rgb_sort-roed.ashx


Tilbage til Om Os