Hvad skulle Projekt Din Gode Udskrivning

Hvad skulle Projekt Din Gode Udskrivning

Med støtte fra Trygfonden skulle projekt ”Din gode udskrivning” i 2013-2015 understøtte, at borgere i Region Hovedstaden, der er indlagt på et psykiatrisk center, systematisk og konsekvent informeres om, hvad der skal og kan forgå i forbindelse med en udskrivelse og perioden efter.

Dette skulle medvirke til, at borgere, der er indlagt på et psykiatrisk center, selv arbejder aktivt for at komme sig efter alvorlige psykiske problemer og genskabe hverdagen efter udskrivelsen.

Projektet bygger på erfaringerne fra pilotprojektet “Udskrivningsguiden – Når du udskrives fra en psykiatrisk afdeling” (2009 – 2013), der blev startet af frivillige i Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden og Foreningen Outsideren.

Projektet fik midler fra Trygfonden til at udvikle og iværksætte aktiviteter på de psykiatriske centre i Region Hovedstaden i 2013-2015.

Aktiviteterne bestod primært af workshops på den enkelte afdeling, hvor både patienter og personale deltog, samt oplæg til personalemøder for medarbejderne. Begge aktiviteter skulle støtte patienter og personale i at anvende Udskrivningsguiden, som et konkret redskab til at inddrage patienterne i behandlingsforløbet, og styrke patienterne i at formulere egne drømme og mål.

Derudover gennemførte projektet en evaluering af, hvordan og i hvilket omfang Udskrivningsguiden er integreret i klinisk praksis, samt en måling af i hvilket omfang Udskrivningsguiden understøtter borgerens recovery efter indlæggelse på et psykiatrisk center.

Samlet skulle projekt Din Gode Udskrivning sikre en færdigudvikling og forankring af Udskrivningsguiden i Region Hovedstadens Psykiatri.

Ved projektets afslutning er ajourføring og distribution af Udskrivningsguiden blevet videregivet til Region Hovedstadens Psykiatri. Sideløbende med dette udgiver Region Sjælland Udskrivningsguiden tilpasset forholdene i Region Sjælland.

Begge guides kan downloades her

Illustration: Lais Christensen

Illustration: Lais Christensen

For at guiden har den bedste effekt, er det derfor afgørende, at den udleveres som en del af dialogen mellem personale og patient…

Valg af metode

I 2012 gennemførte pilotprojektet (2009-2013), med støtte fra to studerende fra Metropol, en evaluering af de første erfaringer med brugen af Udskrivningsguiden.

Evalueringen viste at medarbejdere og ledelse i Region Hovedstadens Psykiatri så indholdet af guiden som relevant, informativt og brugbart, og at guiden har en understøttende og supplerende funktion i forhold til udskrivningsprocessen.

Patienter gav udtryk for, at Udskrivningsguiden bidrager til at skabe ro i sindet, at den understøtter behovet for at få bekræftet normali­teten, og at det er OK og helt almindeligt at have det, sådan som den enkelte har det. Samtidig giver guiden svar på – eller anledning til – at drøfte mange svære og relevante problemstillinger. Udskrivnings-guiden giver også pårørende god og relevant viden.

Samtidig vurderede både personale og patienter, at guiden virker uoverskuelig, hvis den bare bliver udleveret uden yderligere introduktion. For at guiden har den bedste effekt, er det derfor afgørende, at den udleveres som en del af en dialog mellem personale og patient med henblik på at sortere og anvende den information, som Udskrivningsguiden indeholder.

Alle der gennemgførte undervisning og workshops havde selv været indlagt på et tidspunkt i deres liv.

Projekt Din Gode Udskrivning blev iværksat i sommeren 2013 og gennemførte derefter en række interviews med en række forskellige interessenter, der er relevante for projektets gennemførelse. Analysen blev afsluttet i december 2013 og konkluderede blandt andet at;

  • Projektets implementeringsaktiviteter kan understøtte forankringen af Udskrivningsguiden ved at øge personalets kendskab til Udskrivningsguidens indhold.
  • Evalueringen af pilotprojektet – såvel som kontakt med afsnittene – peger på et behov for, at personalet introduceres til guidens særlige kvaliteter som brugerinitieret materiale, der tager udgangspunkt i patientens situation.
  • Udskrivningsguiden anvendt udelukkende som patientinformationsmateriale, kan have en støttende funktion for patienter under og efter indlæggelsen, ved at give svar på mange svære og relevante problemstillinger, men at det entydigt gælder, at guiden har den største effekt, når det anvendes i dialog med medarbejderne – i form af samtaler, gruppeforløb el. lignende.
  • Der er afdækket en markant ensartethed i patienternes bekymringer og behov i forhold til udskrivelsen. Ved at øge personalets kendskab til disse bekymringer og behov, understøttes personalet i at tilrettelægge behandlingsforløb med relevante invitationer til patientens aktive deltagelse.

bagside
Recovery i fokus

Projektets aktiviteter på de psykiatriske centre i Region Hovedstadens Psykiatri har haft fokus på personalets muligheder for at anvende Udskrivningsguiden til at gøre patientens viden, behov og ønsker udgangspunktet for behandlingsindsatsen. Derfor har projektet besøgt de enkelte afsnit, og introduceret guiden for personalet.

Samtidig har projektet gennemført workshops på de enkelte psykiatriske afsnit, hvor personale og patienter har deltaget på lige fod. Udgangspunktet for hver workshop har været, at det er muligt at komme sig af en psykisk lidelse og genskabe sin hverdag. På workshoppen blev bl.a drøftet personlige målsætninger, brug af netværket, hvad man fortæller sine omgivelser efter en indlæggelse samt om resten af indholdet i Udskrivningsguiden.

Begge aktiviteter skulle understøtte personalets muligheder for at arbejde recoveryorienteret, ved at stille konkrete redskaber til rådighed, der bidrager til at gøre det nmere tydeligt, hvad patienterne selv kan gøre, og hvad der er behov for støtte til. Samtidig er underviserne – i kraft af deres egne erfaringer med recovery – med til at skabe håb hos både patienter og personale ved at bruge sig selv som rollemodeller.

Undervisere med patienterfaring

Projekt Din Gode Udskrivning’s korps af undervisere, havde alle selv patienterfaring fra psykiatrien. Med udgangspunkt i Udskrivningsguiden og egne erfaringer, kunne underviserne give både personale og patienter idéer og erfaringsbaserede metoder til at arbejde med det, der fylder mest hos patienten, for at støtte den enkelte patient bedst muligt i at genskabe en meningsfuld tilværelse.

Projekt din Gode Udskrivningd blev drevet i et tæt og godt samarbejde mellem lead-partner AskovFonden og bruger-pårørendeforeningerne Foreningen Outsideren og Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden.

Læs mere om projektet og hvem, der drev det.

TF_Donationslogo_pos_rgb_sort-roed.ashx