Resultater: Peer dreven undervisning i psykiatrien

For at understøtte implementeringen og brugen af Udskrivningsguiden har tidligere patienter i perioden 2013-2015 undervist patienter og personale på psykiatriske centre i Region Hovedstadens Psykiatri.

Her kan du læse om patienter og medarbejderes oplevelse af undervisningen.

Download hele rapporten (pdf)


Projektet har i perioden gennemført 52 undervisningsgange, der har involveret 116 afsnit, inkl. genbesøg. Der har været gennemført to typer aktiviteter:

  • Workshop ”Din Gode Udskrivelse” – for både medarbejdere og patienter. Er foregået på de enkelte afsnit og på tværs af afsnit. Workshoppen henvender sig medarbejdere og patienter, der ønsker at kunne arbejde aktivt med udskrivelsen. Læs mere.
  • Oplæg på et personalemøde – ”Introduktion til Udskrivningsguiden” for personalet, med ideer til dialog med patienterne om forberedelser til udskrivelsen, samt en gennemgang af relevante kapitler i Udskrivningsguiden.

Til alle aktiviteter har der været udleveret et spørgeskema. Dette er personalets og patienternes evaluering af projektets aktiviteter. Svarprocenterne er høje, og vurderes at være tilfredsstillende . For workshops ca. 68% og for personalemøder ca. 87%. Over 90% af svarpersonerne har bidraget med mindst et kvalitativt svar.

Oversigt over de kvantitative svar

Svar % for hele implementeringsperioden

  • Workshop
    Antal svar = 219.  Svarprocent ca. 68%
  • Personalemøder
    Antal svar = 123. Svarprocent ca. 87%

Besvarelser på spørgeskemaer

Workshop – alle svar

Spørgsmål– 2– 1012
Hvor relevant var workshoppen for deltageren?1%23%74%
Hvor meget betød det for deltageren, at tidligere patienter gennemførte undervisningen?1%7%89%
Vil deltagerne anvende Udskrivningsguiden i fremover?2%18%74%

Resultaterne er meget positive og min. 92% af svarene ligger i de højeste svarkategorier (1 og 2) for alle tre spørgsmål. 0% har svaret i de to negative kategorier (-2 og -1)

Kendte deltagerne Udskrivningsguiden i forvejen?
57% = Ja            37% = Nej
Fik deltagerne konkrete ideer til at bruge Udskrivningsguiden?
71% = Ja            14% = Nej

Personalemøder – alle svar

Spørgsmål– 2– 1012
Hvor relevant var oplægget for medarbejderen?1%11%87%
Hvor meget betød det for medarbejderen, at tidligere patienter gennemførte undervisningen?2%9%87%
Vil medarbejderen anvende Udskrivningsguiden i fremover?2%26%72%

Resultaterne er meget positive og min. 96% af svarene ligger i de højeste svarkategorier (1 og 2) for alle tre spørgsmål. Der er ingen svar i de negative kategorier.

Kendte medarbejderen Udskrivningsguiden i forvejen?
52% = Ja            46% = Nej
Fik medarbejderen konkrete ideer til at bruge Udskrivningsguiden?
97% = Ja            3% = Nej


Sammenhængen mellem forhåndskendskab til Udskrivningsguiden og workshoppens relevans

“Kendte du Udskrivningsguiden i forvejen?” og “Hvor relevant var workshoppen for dig?”(sæt x)

Medarbejdere

Kendte deltageren Udskrivningsguiden i forvejen?Ja (98 svar)[1]Nej (32 svar)
Gennemsnit af relevans af oplæg for medarbejderen1,81,8

[1] I beregningen af gennemsnittet af relevansen er kun medtaget dem, der har svaret på begge spørgsmål.

Patienter

Kendte deltageren Udskrivningsguiden i forvejen?Ja (24 svar)Nej (48 svar)
Gennemsnit af relevans af oplæg for patienterne1,61,6

Sammenhængen mellem forhåndskendskab til Udskrivningsguiden og personalemødets relevans

“Kendte du Udskrivningsguiden i forvejen?” og “Hvor relevant var oplægget for dig?” (sæt x)

Kun medarbejdere

Kendte medarbejderen Udskrivningsguiden i forvejen?Ja (64 svar) [1]Nej (57 svar)
Gennemsnit af relevans af oplæg for medarbejderen1,91,8

[1] I beregningen af gennemsnittet af relevansen er kun medtaget dem, der har svaret på begge spørgsmål. Henholdsvis 1 medarbejder har svaret nej, men ikke givet point og 1 medarbejder har svaret ja uden at give point i spørgeskemaet efter personalemøde.