Anbefalinger for peers

SÅDAN KAN DU LYKKES MED PEER-STØTTE

Projekt Din Gode Udskrivning oplærte fra 2013-2015 peer-støtter til at varetage undervisning og workshops på psykiatriske afdelinger i Region Hovedstaden.

Vi har i den forbindelse løbende opsamlet vores erfaringer med, hvad der er vigtigt,
hvis man vil lykkes med optræning og gennemførelse af peer baserede aktiviteter.

Vores tilgang til peer-støtte har fra begyndelsen haft til formål at skabe viden om hvad der virker, for at vi kunne skalere peer-støtten efter behov.

Fra begyndelsen har vi tilbudt supervision fra en autoriseret psykolog, holdt faste erfa-møder, optræningsworkshops samt et gennemsnitligt lønniveau.

Erfaringsopsamlingen er skrevet af projektets vejleder, Eva Toft, i samarbejde med projektets tilknyttede supervisor, Sabine Friis samt projektleder, Klavs Serup Rasmussen

© Projekt Din Gode Udskrivning 2015
www.udskrevet.dk

Download vores anbefalinger for rekruttering, optræning og støtte til medarbejdere med erfaringskompetencer


Uddrag

Om at lykkes med peer-støtte

To begreber er centrale, når støtte af medarbejdere med erfaringskompetencer skal tænkes ind på en arbejdsplads: ”holdbarhed” og motivation.

Den enkelte medarbejders ”holdbarhed” afhænger af om der er etableret den nødvendige støtte. Uden denne, vil det ofte være forbundet med stor ustabilitet at ansætte medarbejdere med erfaringskompetencer. Støtten kan etableres i form af teams med teamleder, eller en vejleder og ved tilknytning af en supervisor. Dette understøtter et arbejdsmiljø, hvor konkrete opgaver rent faktisk løftes og kommer i hus, og deraf følgende vellykkede ansættelsesforløb.

Motivation er lige så afgørende, da denne medarbejdergruppe skal overvinde flere udfordringer, end andre medarbejdere, i form af nedture, tvivl, bivirkninger mv. Motivationen støtter den enkelte i at fastholde sin tilknytning til arbejdspladsen, og sikrer fremdrift både i forhold til opgaver og egen udvikling.

For at arbejde ansvarligt med peer-støtte både i forhold til den enkelte peer og i forhold til den opgave, der skal løses, anbefaler vi derfor:

 • Frivillig, honorarlønnet eller lønnet
  Det er muligt at rekruttere frivillige, honorarlønnede og fastansatte. Det anbefales ikke at anvende honorarlønnede, med mindre der er tale om enkeltarrangementer. Grunden er at en løsere tilknytning bevirker for stort frafald og dermed videnstab. Såfremt der ønskes brug af frivillige, er det vigtigt at nå en vis kritisk masse, således at den enkelte frivilliges motivation styrkes af følelsen af at tilhøre et fællesskab. Endvidere anbefales en lønnet og faglig uddannet frivilligkoordinator, som vil kunne lave et præcist match mellem arbejdsopgaver og de frivillige, samt sikre overdragelse af opgaver ved de frivilliges frafald, som er forventeligt i højere grad end med fastansatte medarbejdere.Ved intensive opgaver over længere tid, anbefales det så vidt muligt at tilstræbe fastansættelser, idet det fremmer engagement og følelse af ansvar; dvs. egen ledelse i forhold til at løfte opgaverne.
 • Tydelighed om opgaven
  Det er afgørende at definere opgaven tydeligt, før rekruttering påbegyndes, således at der ved samtaler med kommende medarbejdere er klarhed omkring arbejdstid og opgaver, ledelse samt mulighed for at drøfte relevante skånehensyn. Generelt er en god uddannelsesbaggrund en positiv faktor i forhold til et vellykket samarbejde.
 • Brug spørgeskema
  Ved rekruttering af peer-støttemedarbejdere anbefales brug af spørgeskema i forbindelse med ansøgningsproceduren, da omskiftelighed – når det gælder ressourcer og overskud til at løfte arbejdsopgaver – er et naturligt vilkår, som et spørgeskema kan være med til at belyse.
 • Interview
  Hvis muligt anbefales et personligt interview, med udgangspunkt i et spørgeskema, som en præ-kvalifikation til ansættelsessamtalen.
 • Optræning
  Optræningen sigter mod at give medarbejdere med erfaringskompetencer de nødvendige forudsætninger for at kunne anvende deres erfaringsekspertise i dialog med andre, herunder brug af konkrete øvelser, redskaber og metoder.
 • Supervisor
  Supervisors funktion er kvalitetssikring af teamledere/vejledere. Det drejer sig om to områder: 1) det organisatoriske (fx tilgang til vejledning i forhold til opgavehåndtering), 2) håndtering af teammedlemmers sårbarhed og krisetegn; samt behov i forhold til arbejdsmiljø.Yderligere står supervisor til rådighed med psykologsamtale for alle teammedlemmer ved krise tilfælde (fx hvis en peer-støttemedarbejder får det akut dårligt) samt i forhold til afklarende samtaler, hvis den enkelte peer-støttemedarbejder har brug for yderligere støtte, end der kan hentes fra teamet og teamlederen/vejlederen, til at løfte sine arbejdsopgaver eller håndtere arbejdsmæssige sårbare situationer (fx møder situationer, der minder om eget forløb i psykiatrien).
 • Fra personlig erfaring til erfaringskompetence
  Når psykisk sårbare henvender sig, for at arbejde som peer-støttemedarbejder, sker dette typisk i en livssituation, hvor de har et begrænset kendskab til arbejdsmarkedet og en længere periode, hvor den primære kontakt til samfundet har været til de offentlige støttesystemer. Måske har der endda været konfliktfyldte situationer med et eller flere af de offentlige støttesystemer. Der skal derfor løbende arbejdes med at omsætte levede erfaringer til erfaringskompetence.

Download anbefalinger for rekruttering, optræning og støtte til medarbejdere med erfaringskompetencer