De vigtigste erfaringer

Hvad fylder når man er indlagt?

Vi ved efterhånden en del om, hvad der er vigtigt for en selv, når man er indlagt.

Her har samlet den viden vi finder vigtigst fra brugen af den i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

1977Der er i perioden fra september 2016 til slut januar 2018 blevet gennemført mere end 900 peer-samtaler med indlagte patienter som en del af projekt ”Peers som Brobyggere” i Region Sjælland.

Samtalerne handler om det, som patienten har brug for at tale om, herunder temaerne i Udskrivningsguiden.  På baggrund af disse samtaler, er der skabt et unikt indblik i, hvilke temaer der er fylder hos patienterne under deres indlæggelse.

Temaerne er samlet i 6 analysekategorier, og kategoriseret ud fra hvor ofte de optræder:

 • Udskrivelse
  eks. boligforhold, netværk, økonomi, job/uddannelse og håb for fremtiden.
 • Støtte under indlæggelse
  eks. håndtering af indtryk under indlæggelse, isolation og genindlæggelser.
 • Medicin & Diagnose
  eks. stigmatisering, bivirkninger, håndtering af symptomer og diagnose.
 • Livsfortælling
  eks. patientens oplevelser op til indlæggelsen eller betydningsfulde minder
 • Dobbeltdiagnoseproblematikker
  eks. motivation for misbrugsbehandling og strategier ved trang.
 • System
  eks. at forstå behandlingssystemet, at samarbejde med personalet omkring


Er det, der er vigtigt for patienter og personale?

Nej. Sevlfølgelig er det ikke det.

En anden form for viden

Fra 2009 til 2010 var over 100 brugere, pårørende, psykiatere, socialrådgivere, psykologer, sygeplejersker og mange andre involveret i processen med at udvikle Udskrivningsguiden og denne hjemmeside. Under vores undervisning deltog 400 sundhedsfaglige medarbejdere og 200 patienter.

Samlet er der afdækket en markant ensartethed i patienternes bekymringer og behov i forhold til udskrivelsen. Ved at øge personalets kendskab til disse bekymringer og behov, understøttes personalet i at tilrettelægge behandlingsforløb med relevante invitationer til patientens aktive deltagelse.

Det meste viden der eksisterer, handler om at styrke den faglige praksis. Vi søger at skabe viden om, hvordan man selv arbejder aktivt for at komme sig efter alvorlige psykiske problemer og genskabe hverdagen efter udskrivelsen.

Det er en viden som ingen rigtig interesserer sig for – indtil videre 🙂 Men har du lyst, skal du bare læse videre.

Gode resultater kræver de rigtige rammevilkår

Projekt Din Gode Udskrivning har siden 2010 haft et formelt samarbejde med Region Hovedstadens Psykiatri. Samarbejdet har været muliggjort af en række faktorer:

Den unikke samskabelsesproces mellem bruger- og pårørendeorganisationer og medarbejdere i psykiatrien, førte til, at Region Hovedstadens Psykiatri i 2011 tog Udskrivningsguiden i brug på psykiatriske døgnafsnit.

Efterspurgt og relevant

Arbejdet med at anvende tidligere patienters erfaringer til gavn for nuværende patienter og medarbejdere i psykiatrien, tog hul på en ny fase i 2013, da tidligere patienter begyndte at undervise både indlagte patienter og medarbejdere i brug af Udskrivningsguiden.

Den vigtigste erfaringer er, at både patienter og personale efterspørger undervisningen.

 • 100% af medarbejdere og patienter finder projektets aktiviteter relevante, herunder finder 75% workshoppen meget relevant.
 • Evalueringerne fra undervisningen i 1. halvår 2014 peger på at begge grupper får lige meget ud af undervisningen, samt at det er afgørende at underviserne selv har erfaring med udskrivelser.

At tage noget nyt i brug – med udgangspunkt i patienterne

Vi er stadig i gang med at opsamle erfaringerne , men kan pege på en række fokusområder, der er væsentlige, hvis brugernes erfaringer skal indgå i udviklingen af psykiatrien:

 • Det skal være konkret
  Efter at have besøgt over 80 psykiatriske afsnit, kan vi konstatere at både personale og patienter er klar til et tættere samarbejde, der bevæger sig væk fra de gamle roller, hvor personalet observerede patienterne, og man som patient lod andre gøre sig rask. Den helt store udfordring er, hvordan man kommer videre. Vores erfaring er, at der skal være – eller udvikles – konkrete handlinger, der understøtter et meningsfuldt samarbejde. Derfor har vi løbende udviklet nye materialer i samarbejde med Region Hovedstadens Psykiatri.
 • Når tidligere patienter skal gennemføre undervisning
  Projektets helt store udfordring har været at sikre kvalificerede undervisere (peers) til at gennemføre implementeringsaktiviteterne. Der er blevet afprøvet forskellige modeller. Vores foreløbige anbefaling er, såfremt det er muligt, at operere med fastansættelser, typisk på nedsat tid.
  Projektet arbejder på at opsamle erfaringerne med rekruttering, optræning, fastholdelse, skånehensyn samt at skulle skabe balance mellem medarbejdernes behov og projektets. De nuværende medarbejdere besidder en stor faglig kompetence udover deres brugererfaring. Samlet anser vi dette punkt, for at være en af de vigtigste erfaringer i forhold til andre peer-projekter og recovery-colleges.
 • Hvor skal brugernes erfaringer bo?
  Projekt Din Gode Udskrivning har været en fælles spydspids-indsats for bruger- og pårørendeforeninger samt Region Hovedstadens Psykiatri. I dette samarbejde er der skabt erfaringer, der spænder fra hverdagen på afsnittene til den centrale udvikling af nye praksisser. Erfaringer der ligger i direkte forlængelse af ønsket om øget brugerinddragelse i sundhedsvæsenet. Dette har imidlertid kun været muligt med støtte fra Trygfonden, og kan ikke videreføres som en frivillig indsats. Vi er fortsat uafklarede på, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at  behandlingspsykiatrien alene skal stå for videreførelsen af projektets metode, da det er i samspillet at der skabes unikke resultater. Her er de politikker, der peger på ønsket om øget brugerinddragelse: