Undervisningen gør en forskel!

At vores undervisning gør en forskel, bliver mere og mere tydeligt.

100% af deltagerne finder vores workshops relevante

Med støtte fra Trygfonden er det i 2014 muligt for psykiatriske afdelinger i Region Hovedstaden, at få besøg af tidligere patienter, der fortæller om deres erfaringer med at blive udskrevet og introducerer indhold og brug af Udskrivningsguiden.

Udskrivningsguiden er udarbejdet af tidligere patienter i samarbejde med pårørende og medarbejdere fra psykiatrien. Siden 2011 har døgnafsnit i Region Hovedstadens Psykiatri haft mulighed for at anvende Udskrivningsguiden, som et middel til at ruste patienterne bedst muligt til udskrivelsen og tilværelsen efter indlæggelsen.

Afdelingerne kan booke projektet til to typer af oplæg. Enten kan to tidligere patienter fra projektet holde oplæg på et personalemøde med følgende program (ca. 45 minutter):

 • Indledning – Hvad var vigtigt, da jeg blev udskrevet
 • Introduktion til indholdet af Udskrivningsguiden
 • Drøftelse – Hvordan kan guiden afvendes på afsnittet

Den anden mulighed er, at projektet faciliterer en workshop for både medarbejdere og patienter på afsnittet. Workshoppen tager udgangspunkt i, at det er muligt at komme sig af en psykisk lidelse og genskabe sin hverdag. På workshoppen drøftes bl.a. personlige målsætninger, brug af netværket, hvad man fortæller sine omgivelser efter en indlæggelse samt resten af indholdet i Udskrivningsguiden.

Workshoppen varer to timer og har fokus på at inddrage både patienternes og medarbejdernes perspektiver på, hvad der er vigtigt for den bedst mulige udskrivelse. På enkelte centre har pårørende også deltaget. Til workshoppen kan patienter – og medarbejdere – komme og gå, som de vil, da det kan være udmattende for nogle at deltage, samt at der kan være forskellige andre aftaler.

Bruge guiden, huskelisten, netværkshjulet, skemaer med egne noter – få mål/delmål – at udskrivning og udskrivnings-samtaler skal være integreret i behandlingsplanen – motivere til samtaler om dette.
At kunne afstemme forvent-ninger mellem personale og patienter.
Fantastisk at samle patienter og personale!!!

Undervisningen gør en forskel!

Som en del af undervisningsaktiviteterne har vi bedt personale og patienter om at evaluere vores undervisning i 1. halvår af 2014. Vi er stolte af den feedback vi har fået. Dette er resultaterne for vores workshops:

 • 100% finder workshoppen relevant. Heraf finder 75% den meget relevant
 • 95% mener, at det betyder meget eller rigtig meget at det er tidligere patienter, der gennemfører workshoppen
 • 95% angiver at ville bruge Udskrivningsguiden fremover.

Mange tak for opbakningen. Og især tak til de medarbejdere, der for længe siden begyndte at bruge Udskrivningsguiden på egen hånd. Det nytter!

Fire ud af ti medarbejdere og patienter kendte allerede Udskrivningsguiden før vi besøgte afsnittet.

Første kortlægning af Peer-to-Peer i Danmark

Socialstyrelsen har i dag offentliggjort den første danske kortlægning af peer-to-peer indsatser.

Peer-to-peer betyder kort sagt “been-there-done-that” og henviser til ansættelsen af mennesker med brugererfaring i indsatserne for mennesker med psykisk sårbarhed.

I begyndelsen af juli 2014 offentliggjorde Servicestyrelsen den første danske kortlægning af peer-to-peer indsatser i Danmark. Læs om alle de gode initiativer – herunder også projekt Din Gode Udskrivning.

Der er voksende forskningsmæssigt belæg for, at mennesker der har gennemlevet
psykiske vanskeligheder og recoveryprocesser kan udgøre en unik og virksom ressource
i indsatsen over for andre mennesker med psykiske lidelser. Internationalt omtales
denne form for støtte som peer-support. Der er forskningsmæssigt belæg for at peer-støtte i særlig grad bidrager til recoveryprocessen med håb, adgang til rollemodeller, erfaringsbaseret empati og adgang til erfaringsbaseret viden om mestringsstrategier.

Læs mere om peer-to-peer i Psykiatriudvalget rapport.

Projekt Din Gode Udskrivning var med til at sætte peer-to-peer på landkortet i Danmark. Først med et brev i februar 2013 til regeringens psykiatriudvalg og daværende Sundhedsminister Astrid Krag:

Denne henvendelse er for at gøre dig – og psykiatriudvalget – opmærksom på, at der også i civilsamfundet er initiativer, der sigter mod at skabe den forandring du efterspurgte til debatmødet. En forandring, der tager udgangspunkt i borgerens behov i forbindelse med psykisk sygdom, gennem udviklingen af konkrete metoder til at skabe patient empowerment, sammenhæng og recovery.

Det kan være svært at have overblik over, hvad der er den rigtige behandling for dig, når du er udskrevet. Illustration: Lais Christensen

Illustration: Lais Christensen

Vi er en gruppe frivillige der har udviklet pilotprojektet Udskrivningsguiden, et klinisk- og internetbaseret redskab (www.udskrevet.dk), der støtter borgeren i sin udskrivning fra en psykiatrisk afdeling. Projektet etablerede i 2010 en samarbejdsaftale med Region Hovedstadens Psykiatri, og siden juni 2011 har Udskrivningsguiden været i brug på psykiatriske afdelinger i region H.

Til at udvikle Udskrivningsguiden har deltaget psykiatribrugere, pårørende, psykiatere, socialrådgivere, psykologer, sygeplejersker og mange flere, der er involveret i borgerens udskrivning.

Dette samarbejde har været medvirkende til, at Region Hovedstadens Psykiatri har iværksat et projekt om Patient-, bruger og pårørendeinddragelse, hvori jeg deltager i styregruppen som frivillig – ud over alle de andre steder, det også forventes man stiller op som frivillig.

Som tidligere bruger af psykiatrien, er det selvfølgelig interessant at jeg bliver inviteret indenfor på denne måde. Men samtidig kan jeg se, at de offentlige systemer slet ikke forstår, hvor uhensigtsmæssige rammevilkårene er, for fuldt ud at drage nytte af den viden og de muligheder der ligger i civilsamfundet.” (uddrag, februar 2013)

Henvendelsen førte til at projektleder Klavs Serup Rasmussen blev inviteret med i  arbejdsgruppen om aktiv inddragelse af patienter/pårørende/borgere under psykiatriudvalget. Arbejdsgruppen afleverede i maj 2013 en række anbefalinger til psykiatriudvalget, herunder disse to:

 • Det indstilles at kortlægge og videreudvikle eksisterende praksisser, der fremmer aktiv brugerinddragelse, herunder brugen af behandlingsplaner/ rehabiliteringsplaner samt informationsindsatser der skaber forhåndsviden hos patient/borger/pårørende om indsatsers formål og muligheder. Dette kan ske i partnerskab med civilsamfundet, der både driver egne aktiviteter og indgår i partnerskab med de offentlige indsatser, som fx projekt ”Din gode Udskrivning”.
 • Det indstilles at udvikle en model for partnerskaber, der understøtter specifikke leverancer fra civilsamfundet, herunder ved etableringen af et landsdækkende ”peer-to-peer” netværk. Det landsdækkende netværk skal kvalitetssikre og øge kapaciteten i civilsamfundet til at aktivt at deltage i arbejdet med recovery og rehabilitering, herunder ved træning af peer-workers, tilbud om ressourceforløb og andre rehabiliterende indsatser.

Det er den første af disse to anbefalinger, der nu er realiseret med vidensindsamlingen fra Socialstyrelsen, der dækker:

 • Kortlægning af peer-støtte i Danmark
 • Litteraturstudie (med abstracts) vedr. peer-støtte
 • Referater fra ekspertseminarer om peer-støtte
 • Udskrift af fokusgruppeinterview om peer-støtte*
 • Aftale om satspuljen på psykiatriområdet for 2014-2017
 • Afrapportering fra regeringens psykiatriudvalg

Har du spørgsmålet til projektets arbejde med Peer-to-peer, kan du kontakte os.