Information er behandling

Får du den information du har brug for – eller blot den information, andre har brug for at give dig?

Af forarbejdet til ”Ungekompasset” det Sociale Netværk lancerede i august 2011, fremgår det, at det ikke kun er i forbindelse med psykiatriske udskrivninger, at information har det med, at gå sine egne veje.

Ungekompasset er en landsdækkende database over støttetilbud til unge, og indeholder oplysninger om mere end 1500 tilbud i hele landet.

Projektet blev iværksat, fordi en række interview med unge pegede på, at afgørende viden om den rette hjælp og det rigtige tilbud, næsten altid var noget de unge løb ind i tilfældigt – Hvis de da overhovedet fandt det, de havde brug for.

Information er noget rod

At det i høj grad er tilfældigt, om man ved en udskrivelse får den information man har brug for, er slet ikke mystisk. Socialkontoret oplyser om det, socialkontoret synes er vigtigt. Lægen giver den information, lægen synes der skal gives. Jobcenteret informerer om ….

Informationen skabes lokalt, og skal derefter fungere i en kompleks verden. Det betyder, at odds’ne for, at du får den information, der passer til dig, når du har brug for den, er meget små.

Selvom det at informere godt er en betydelig udfordring i alle sammenhænge, er det en særlig vigtig opgave i psykiatrien. Her er kvaliteten af information ikke bare vigtig.

At der gives god og rigelig information om de rettigheder og valgmuligheder man har, herunder mulighederne for støtte i forskellige situationer, er afgørende:

Spørger du mennesker, der selv har erfaring med at komme sig, fortæller de, at god hjælp består af mere end den rigtige medicin. De fortæller om en hjælp, hvor de selv har haft noget at sige, og har følt sig som en del af det, der foregik. En hjælp der har givet mening for dem – og som er foregået i et sprog, hvor de selv har kunnet være med.”

(uddrag fra Udskrivningsguiden, der ligesom denne side, skal støtte dig til den bedst mulige udskrivelse)

holding-hands-hd-wallpapers

Recovery – at komme sig af sin sindslidelse – er i de senere år blevet en integreret del af hverdagen flere steder i behandlings-psykiatrien og  kommunerne. Det har øget behovet for at informere den enkelte borger om det, der er vigtigt for den enkelte – i et sprog, der er til at forstå.

Sagt firkantet, er kvaliteten af den information, der gives, i sig selv, et vigtigt parameter for god recoveryorienteret støtte.

Hvem informerer bedst?

Udskrivningsguiden, der er støttet af blandt andet Trygfonden, er et resultat af samarbejdet mellem en række bruger- og pårørendeorgani­sationer og Region Hovedstadens Psykiatri. Der er brugt tre år på at inddrage psykiatribru­gere, pårørende og stort set alle faggrupper der arbejder med udskrivninger til dagligt.

Det særlige ved samarbejdet har været muligheden for at bringer forskellige indfaldsvinkler sammen, med udgangspunkt i behovet hos en psykiatrisk patient, der skal udskrives.

Processen har afdækket et behov for, at faktuelle oplysninger ledsages af en beskrivelse af, hvordan man som menneske oplever den situation oplysningerne omhandler. Det betyder, at den første oplysning man møder i psykiatrien ”Du er nu blevet indlagt på en psykiatrisk afdeling,” gerne må ledsages af ”Du gør dig sikkert en masse tanker om hvad indlæggelsen vil betyde i dit liv.”

Denne kombination af instrumentel og eksistentiel information, kan reelt kun skabes i et samarbejde mellem parter, der hver især ved, hvad de taler om. Og derfor, hvis psykisk sårbare skal have den rigtige information, er det hensigtmæssigt at have løbende samarbejder mellem region, kommune og bruger- og pårørendeforeninger.

Projekt din Gode Udskrivning drives i et samarbejde mellem lead-partner AskovFonden og bruger-pårørendeforeningerne Foreningen Outsideren og Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden. Projektet er etableret i samarbejde med Region Hovedstadens Psykiatri.

DGU-og-partnere

 

Personlig beretning: En god indlæggelse, var det

Jeg kontaktede selv psykiatrisk modtagelse og indlagde mig selv. Jeg var indlagt til at starte med i ca 1 uge og blev senere overflyttet til ungdoms afdelingen, hvor jeg var i 2,5 mdr. Det var hårdt, men jeg havde min søde kontaktperson. Hun havde en enestående evne til at lytte, trøste og bare være der for mig og jeg blev glad for hende med raket fart!

Hun var meget streng men samtidig utrolig meget retfærdig. Jeg så hende lidt nærmest som en reserve mor. Der var også en andre gode medarbejdere. En af dem talte flydende tysk og var herre god til at strikke og har hjulpet mig til at strikke 2 flotte veste til sønnike.

 Vi havde en smuk og lækker have tilhørende afdelingen, hvor man kunne ligge og sole sig om sommeren. Og nyde diverse smukke blomster. Så var der en helt fantastisk ung kvinde, med et hjerte af guld, der var næsten færdiguddannet. Hende vil jeg aldrig nogensinde glemme!!! Hun var altid glad og smilende og det smittede i den grad af på os andre! Hun kunne lytte til en i timevis og bagte meget for hele afdelingen og man måtte hjertens gerne være med til at hjælpe og lære at bage selv. Det var SÅ dejligt at blive set, hørt, forstået, trøstet og ingen var fordømmende, det var så fedt, og endelig at blive taget alvorligt.

Jeg vil derfor sige: Kære personale – LYT til patienterne, vift os ikke af vejen. Jeg er sikker på, at hvis en patient når at blive taget seriøst og hjulpet godt og fornuftigt i tide med psykolog hjælp og den rette medicin, så daler både selvmord og selvskade trangen drastisk og det er jo netop DET der er meningen med det hele!!!

Kærlig hilsen

Margarita Jensen

indlaeggelse

Den sidste udskrivelse glemmer jeg aldrig!

I debatten om psykiatrien, kan det være nemt at overse, at mange mennesker rent faktisk får den hjælp de har brug for. Vi har fået tilsendte denne lille personlige beretning:

Hej – Jeg har været indlagt på Brøndbylund hele 6 gange på 2 år.

Sidste gang med taxa på lukket afd med min psykolog fra Opus hvor jeg var i 12 timer og blev så overflyttet til ungdoms afdelingen ligesom de andre gange. Jeg var også indlagt i selve modtagelsen i 6 dage (det var en af mine 6 indlæggelser).

Den sidste udskrivelse glemmer jeg aldrig! Og det er på den helt gode måde: Personalet var fantastiske. De tog rigtig meget hensyn og passede suverænt godt på mig! Jeg var så heldig at få de samme kontaktpersoner, hver gang jeg var indlagt.

Jeg vil super gerne dele min gode erfaring med andre og rose personalet for at lytte til patienten og imødekomme dens behov.

Mvh.
Margarita Jensen

positivity

 

Hvilke principper arbejder vi ud fra?

Projekt Din Gode Udskrivning er sat i verden af frivillige fra bruger- og pårørendeforeninger i Region Hovedstaden.

For at støtte bedst muligt op om den enkeltes udskrivelse, blev det tidligt i processen besluttet, at Udskrivningsguiden og følgende aktiviteter, i videst mulige omfang skal have en fælles afsender, således, at det informationsmateriale indlagte borgere modtager om deres udskrivelse, kommer samlet fra brugere, pårørende og medarbejdere.

Logo DGU 01Lille

En fælles stemme

Dette signal – at den gode udskrivning er et fælles projekt mellem medarbejdere, borgeren og pårørende – er en del af Projekt ”Din gode udskrivning”s målsætning om at borgere, der er indlagt på et psykiatrisk afsnit, selv arbejder aktivt for at komme sig efter alvorlige psykiske problemer og genskabe deres hverdag efter udskrivelsen.

Bag denne målsætning ligger et valg mellem to tilgange til at arbejde med at forbedre indlagte patienters vilkår. Disse to tilgange benævnes henholdsvis exit og voice:

Exit handler om, at brugeren kan gøre sin indflydelse gældende, hvis vedkommende har mulighed for at søge samme ydelse andetsteds.

Voice derimod handler om, at brugerne har mulighed for at udtrykke sine behov, ønsker og kritik og derved påvirke organisationen til at opfylde disse.

Voice

Projekt Din Gode Udskrivning er entydigt et “voice” projekt. For at kunne navigere i dette samarbejde, arbejder projektet ud fra følgende værdigrundlag, der skal sikre at projektet fastholder sit fokus på, at Udskrivningsguiden skal hjælpe mennesker med selv at genskabe et godt hverdagsliv efter en psykiatrisk indlæggelse.

  • Recovery – at komme sig
    At komme sig er en personlig og unik udviklingsproces og handler om at leve et meningsfuldt og deltagende liv, som ikke domineres af rollen som patient eller bruger.
  • At informere med udgangspunkt i borgerens behov
    Betyder at information formidles i dialog – og er anerkendende overfor borgerens oplevelse af sine egne behov
  • Ligeværdighed og samarbejde
    Ligeværdighed mellem borgere og behandlere som en forudsætning for, at en psykiatrisk indlæggelse understøtter den dannelsessocialisering, der gør borgeren i stand til at indgå i reel dialog med de regionale og kommunale systemer som myndig borger fremadrettet.

Udskrivningsguiden er udviklet af frivillige brugere, pårørende og relevante faggrupper fra psykiatrien med henblik på at skabe et redskab, der informerer og vejleder indlagte patienter om deres udskrivning fra et psykiatrisk afsnit.

 

Ved du, hvad der fylder når man udskrives?

Siden 2011 er borgere, der er indlagt på en psykiatrisk afdeling i Region Hovedstaden, blevet tilbudt en guide til deres udskrivelse. Håbet er, at guiden er en hjælp og støtte i det, der statistisk set er en af de vanskeligste perioder i et menneskes liv.

Udskrivningsguiden er skabt på initiativ af sindslidende og pårørende, ud fra et princip om, at i den gode udskrivning, er den udskrevne selv en vigtig ressource.

At blive udskrevet fra en psykiatrisk afdeling kan være noget af en mundfuld. Ikke bare skal der tages hul på hverdagen igen. Noget skal også gøres anderledes, så den situation der førte til indlæggelsen, ikke gentager sig.

Tidligere indlagte fortæller, at det var små ting som det tomme køleskab derhjemme de tænkte på, imens tasken blev taget over skulderen og afdelingen skulle forlades. Og så det med vennerne, der forsigtigt skulle kontaktes, for at høre, om der blev sagt eller gjort noget dumt op til indlæggel­sen.

Først hjemme igen, eller måske hjemme et nyt sted for første gang, skal der samles overskud til det næste møde med kommunen, jobcentret eller chefen. Her bedes man være med på en plan om hvad der skal ske – også selvom det oftest er uklart for en selv, hvilke hensyn, der egentlig skal tages efter indlæggelsen. Og så er der det, med at få den rigtige hjælp.

”Når en patient bliver udskrevet fra en psykiatrisk afdeling, er risikoen for, at vedkommende forsøger selvmord markant højere end ved indskrivning.
Ved udskrivning er risikoen op til 300 gange højere, end hos den almindelige befolkning, mens risikoen er op til 60 gange højere ved indskrivning.”
(Kilde: DR)

 
Illustration: Lais Christensen

Illustration: Lais Christensen

At det er svært at blive udskrevet, underbygges af registerforskning fra Århus Universitetshospi­tal. Statistisk set, er de første tolv måneder efter udskrivelse fra en psykiatrisk afdeling, en af de farligste perioder i et menneskes liv. Der er en stærkt forhøjet selvmordsrisiko. Og samtidig en forøget risiko for tilbagefald, kriminalitet og social isolation.

De forskellige risici hænger sammen med, at stort set ingen er færdigbehandlet ved udskrivning fra en psykiatrisk afdeling, hvilket heller ikke er meningen, da psykiatriske indlæggelser primært skal behandle akutte problemer.

Efter udskrivning skal borgeren på egen hånd opsøge sin læge, mødes med kommunen og komponere en velfungerende hverdag.

Overgangen fra en støttende hverdag på den psykiatriske afdeling til en tilværelse på egen hånd – kombineret med et fortsat behandlingsbehov – betyder, at psykiatriske patienter er sårbare når de bliver udskrevet. Og udsatte, hvis der ikke er den støtte og hjælp der er brug for.

 

Derfor kaldes de første seks måneder efter udskrivning for risikoperioden, og derfor arbejder stort set alle systemer på at forbedre indsatsen netop der.

Problemstillingerne der ledsager udskrivning, er velkendte af både regionale og kommunale myndigheder samt bruger- og pårørende-organisationer indenfor psykiatrien. Men den person, der står og skal udskrives, kender sandsynligvis ikke udfordringerne på forhånd. Samtidig er der en vis grad af dokumentation for, at hvis psykiatriske patienter inddrages i deres egen udskrivning, får de et bedre forløb og kommer sig i større omfang, end hvis de ikke inddrages.

Spørgsmålet er derfor, hvad der kan gøres, som hjælper den enkelte patient bedst muligt igennem udskrivningen – og som understøtter lysten til, at gøre ens egen udskrivning bedst mulig.

Det er et spørgsmål, der kan og skal forfølges i det uendelige – lige indtil psykiske kriser ikke længere er livsfarlige. Forhåbentlig er en del af svaret den udskrivningsguide, vi i projekt Din Gode Udskrivning bruger al vores tid på at blive en naturlig del af hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri.

En lille ny – Udskrivningsguiden til Region Sjælland

KORT NYT: Region Sjælland og projekt Din Gode Udskrivning har den 19. august underskrevet en samarbejdsaftale med henblik på at udarbejde en regionalt tilpasset udgave af Udskrivningsguiden.

Opgaven er forankret i Enhed for Brugerstyret psykiatri i Region Sjælland, som med inddragelse af relevante lokale samarbejdspartnere, interesseorganisationer, kommuner og medarbejdere i Psykiatrien i Region Sjælland) vil stå for tilpasningen af udskrivningsguiden.

dgu-og-rs

Et grundigere blik
Region Sjælland arbejder pt med at udvikle en samlet recovery-strategi for hele regionen, som den nye Udskrivningsguide skal indgå i. I den forbindelse vil Enheden for Brugerstyret Psykiatri følge tre afdelinger, for at blive klogere på, hvordan Udskrivningsguiden fungerer i hverdagen på et psykiatrisk afsnit.

Her på projektet kan vi dårligt få armene ned, da det i høj grad supplerer den erfaringsbaserede viden, vi til dagligt arbejder med, om hvad man som patient har brug for at forholde sig til under en indlæggelse.

Region Sjælland vil i 2014 tilpasse og pilot-teste Udskrivningsguiden. I 2015 vil Udskrivningsguiden blive taget i brug i hele Region Sjælland.

At det er svært at blive udskrevet, underbygges af registerforskning fra Århus Universitetshospi­tal. Statistisk set er de første tolv måneder efter udskrivelse fra en psykiatrisk afdeling, en af de farligste perioder i et menneskes liv. Der er en stærkt forhøjet selvmordsrisiko. Og samtidig en forøget risiko for tilbagefald, kriminalitet og social isolation.

De forskellige risici hænger sammen med, at stort set ingen er færdigbehandlet ved udskrivning fra en psykiatrisk afdeling – det er slet ikke meningen, da psykiatriske indlæggelser primært behandler akutte problemer.

Efter udskrivning skal borgeren på egen hånd opsøge sin læge, mødes med kommunen og genskab en meningsfuld hverdag.

Overgangen fra en støttende hverdag på den psykiatriske afdeling til en tilværelse på egen hånd – kombineret med et fortsat behandlingsbehov – betyder, at psykiatriske patienter er sårbare når de bliver udskrevet. Og udsatte, hvis der ikke er den støtte og hjælp der er brug for.

Fremover vil også patienter der udskrives i Region Sjælland have mulighed for at bruge Udskrivningsguiden til at komme lidt bedre igennem udskrivelsen.

 

 

 

 

 

Tema i fagbladet Sygeplejersken om gode udskrivelser

Sygeplejersken sætter fokus på gode udskrivelser.

”Vi arbejder jo allerede med meget af det, guiden indeholder, f.eks. i patienternes krise- og behandlingsplaner. Med guiden har vi en håndbog, som vi alle kan bruge, både patienter, pårørende og personale, og det giver bl.a. en ny mulighed for at forventningsafstemme

– siger afdelingssygeplejerske på afsnit A2 på Psykiatrisk Center Amager, Sigrid Matthesen, i juni-nummeret af Sygeplejersken.

I Sygeplejerskens reportage fra en af projekt Din Gode Udskrivnings workshops i Region Hovedstadens Psykiatri, kan du læse om patienternes og medarbejdernes oplevelser af workshoppen. Undervisning har fokus på, hvordan man sammen kan forberede udskrivelsen bedst muligt.

Læs også interviewet “Guiden giver et godt overblik,” hvor sygeplejerske Ea Villadsen fortæller om sine erfaringer med at anvende Udskrivningsguiden.

Vi skriver ikke mere her – så du selv kan danne dig din egen mening om det vi laver.

I hele 2014 kan psykiatriske afsnit i Region Hovedstaden booke projekt Din Gode Udskrivning til enten at holde oplæg til en personalemøde eller gennemføre en workshop.

Guiden giver et godt overblik - Mozilla Firefox 08-08-2014 221404

Klik på billedet for at læse hele artiklen på Sygeplejerskens hjemmeside

Guide til et godt hverdagsliv – Recovery på din måde

Projekt Din Gode Udskrivning skal i 2014-2015 udarbejde ”Guide til et godt hverdagsliv – Recovery på din måde,” der skal styrke patienter i Region Hovedstadens Psykiatri, i selv at arbejde aktivt for at komme sig og genskabe hverdagen under og efter et behandlingsforløb.

Målgruppen for recoveryguiden er borgere, der pga. deres psykiske lidelse er i kontakt med Region Hovedstadens Psykiatri. Ud over kontakt med behandlingspsykiatrien vil målgruppen typisk have kontakt med egen læge/speciallæge samt kommunens sociale, uddannelses- og arbejdsmarkedsrettede indsatser.

Recoveryguiden udarbejdes med støtte fra Region Hovedstadens Psykiatri. Målet er at understøtte borgerens personlige mål, ressourcer og muligheder for at tage ejerskab over sit behandlings- og rehabiliteringsforløb. Recoveryguiden skal derfor indeholde forhåndsviden og relevante personlige redskaber, der skal sikre et konstruktivt samarbejde med de forskellige indsatser, målgruppen møder.

Signpost along the road to recovery.

Borgeren i førersædet

Udviklingen af recoveryguiden sker i hele 2014, med først en kortlægning af eksisterende praksisser og litteratur, samt interviews med relevante brugere og medarbejdere.

Analysefasen skal fokusere på hvordan guiden kan støtte den enkelte patient i, at anvende sine behandlingsmuligheder bedst muligt, og skabe håb om bedring gennem viden om mestringsstrategier og recovery.

Projektet skal have opmærksomhed på pårørendes behov for kontakt, information og vejledning. Slutproduktet ”Guide til et godt hverdagsliv” skal kunne fungere både som et selvhjælpsværktøj til støtte for borgerens recovery og rehabiliteringsproces, og som en fælles platform for samarbejdet mellem borger og medarbejdere i region og kommune.
Udarbejdelsen af recoveryguiden påbegyndes i oktober 2014, og forventes afsluttet i marts 2015.

Samskabelse mellem brugere og medarbejdere

Recoveryguiden og projekt Din Gode Udskrivnings andre aktiviteter indgår som en del af Region Hovedstadens Psykiatris strategi for brugerdeltagelse, der blev lanceret i marts 2014.

Ved gensidigt at trække på erfaringer og viden, muliggør dette organisatoriske samarbejde en fælles indsats – her i form af recoveryguiden – der forholder sig helhedsorienteret til borgerens behov, situation og betingelser for at modtage information. Dette samarbejde foregår på alle niveauer i regionen, og udvikles løbende.
Kontakt os

Har du kommentarer, erfaringer eller spørgsmål til recoveryguiden, er du velkommen til at kontakte os:

Projektleder Klavs Serup Rasmussen på klavs[at]udskrevet.dk.

Projekt ”Din Gode Udskrivning” er etableret af tidligere patienter og pårørende fra Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden og Foreningen Outsideren, og drives i samarbejde med AskovFonden – se mere her.

Verdens største lille nyhed – co-produktion om recovery

KORT NYT: Tidligere psykiatriske patienter fra projekt Din Gode Udskrivning og Foreningen Outsideren har sammen med Region Hovedstadens Psykiatri kortlagt de initiativer, der er i gang i 2014 som en del af udviklingen afRegion Hovedstadens Psykiatriaf som et fagligt velfunderet recoveryorienteret hospital.

Co-produktionen har den 1. maj 2014 resulteret i et temanummer af PsykiatriNyt samt etableringen af en helt ny sektion om recovery på Region Hovedstadens Psykiatri’s hjemmeside.

Vi siger tak for et godt samarbejde.

“Det er vigtigt, at alt ikke handler om problemer, men også om fokus på den enkeltes ressourcer, kompetencer, håb og drømme. I et samarbejde mellem patienter, pårørende og medarbejdere handler det om at flytte fokus, så ikke kun patienterne, men også medarbejderne ser nye muligheder og mål.” – leder, PsykiatriNyt

Psykiatrinyt-forside

“Ud af ghettoen” – inspirationsseminar for både psykiatri og somatik

Projekt Din Gode Udskrivning var ét ud af fem projekter, Enheden for Evaluering og Brugerinddragelse havde udvalgt som oplægsholdere, til det årlige inspirationsseminar

Kort Nyt: Selvom der lige nu tages mange vigtige skridt i retning af at skabe en recoveryorienteret psykiatri, baseret på brugerinddragelse i Region Hovedstadens Psykiatri, kan det ofte føles som om “hvad der sker i psykiatrien, bliver i psykiatrien”.

Derfor var det af ekstra betydning, at også medarbejdere fra somatikken var til stede, da projekt Din Gode Udskrivning holdt oplæg som ét ud af fem initiativer ved Region Hovedstadens inspirationsseminar om gode patientoplevelser 2014.

IMG_7071

Projektleder Klavs Serup Rasmussen holdt sammen med psykolog Lisbeth Böttzauw, fra Psykiatrisk Center Hvidovre, oplæg om udbyttet af de fælles workshops for patienter og personale, projektet gennemfører på psykiatriske centre i Region Hovedstadens Psykiatri.

Gå til Enheden for Evaluering og Brugerinddragelse og se hele casekataloget

casekatalog2014